Documents

अपराधका पीडित तथा साक्षी बालबालिका संलग्न रहेका मामिलामा न्यायसम्बन्धी मार्गदर्शन_२००५
गैरहिरासतीय उपायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय न्यूनतम मापदण्डको नियमावली, १९९०
फौजदारी न्याय प्रणालीमा बालबालिकासम्बन्धी कार्यमूलक मार्गदर्शन_१९९७
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९_सामान्य टिप्पणी नं. १०_बाल न्यायमा बालबालिकाको अधिकार
बालन्याय प्रशासनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय न्यूनतम मापदण्डको नियमावली,१९८५
बालबिज्याँई रोकथामका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शन (रियाद मार्गदर्शन), १९९०
स्वतन्त्रताबाट वञ्चित बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियमावली, १९९०
Copyright © cjcc.gov.np. All rights reserved. Designed and Developed by: Native Solutions.